Qadın Tips

Öpüşmək üçün hansı növləri və üsulları bilmək lazımdır

Pin
Send
Share
Send
Send


Îäíè ïîöåëóè èìåþò áîëåå âîçáóæäàþùåå äåéñòâèå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè. Ðîìàíòè÷åñêèå ïîöåëóè âñåãäà çàñòàâëÿþò ñåðäöå áèòüñÿ áûñòðåå. Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî íà ñàìîì äåëå òàêîé ïîöåëóé – áîëüøå ÷åì ïðîñòîå ñîåäèíåíèå ãóá è ÿçûêîâ ïàðòíåðîâ.

×òî æå ýòî çà ýíåðãèÿ, êîòîðàÿ íàïîëíÿåò ðîìàíòè÷åñêèé ïîöåëóé? Ýòî ñîåäèíåíèå äóø, ìèñòè÷åñêîå, äóõîâíîå ñëèÿíèå, âûõîäÿùåå çà ðàìêè ôèçè÷åñêîé ðåàëüíîñòè. Äëÿ òîãî ÷òîáû âåðèòü â ñóùåñòâîâàíèå ýòîé ñèëû, âîâñå íå îáÿçàòåëüíî áûòü âåðóþùèì ÷åëîâåêîì. Ìîæíî ïðîñòî èñõîäèòü èç ôàêòà, ÷òî âîëøåáñòâî îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè âîçíèêàåò èç õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ñåðäöå. Íèêàêàÿ àñòðîëîãè÷åñêàÿ èëè ôèëîñîôñêàÿ ñèñòåìà íå ìîæåò àäåêâàòíî îáúÿñíèòü ýòî ÿâëåíèå. Òàê âîò, ñåêðåò ðîìàíòèêè òàêîãî ïîöåëóÿ, îò êîòîðîãî ó÷àùàåòñÿ ïóëüñ, çàêëþ÷àåòñÿ â îñîáîé ñèòóàöèè, ïîçâîëÿþùåé ëþäÿì ñîåäèíèòüñÿ íà íåêîåì äóõîâíîì óðîâíå ïîñðåäñòâîì âçãëÿäà, ðàçãîâîðà, òàíöà èëè ïðèêîñíîâåíèÿ. Áóäüòå èñêðåííè â ðàçãîâîðàõ ñî ñâîåé äåâóøêîé. Óëûáíèòåñü åé ÷åðåç âñþ êîìíàòó, ïîéìàâ íà ñåáå åå âçãëÿä.

Äåéñòâèòåëüíî ëè ïðîñòîé ïîöåëóé ðîìàíòè÷íåå, ÷åì ôðàíöóçñêèé?

Ñòîïðîöåíòíî! Ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé ñèòóàöèè ïðîñòîé ïîöåëóé ãîðàçäî áîëåå ðîìàíòè÷åí, ÷åì ïîöåëóé ñ èñïîëüçîâàíèåì ÿçûêà. Ïî ñòàòèñòèêå 46% æåíùèí æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî ïîöåëóè èõ ïàðòíåðîâ äàëåêî íå âñåãäà ðîìàíòè÷íû. «Êàê æå çàñòàâèòü åãî öåëîâàòüñÿ êàê â êèíî?» – çàäàþòñÿ îíè âîïðîñîì. Ïàðåíü, ÷èòàþùèé ýòè ñòðîêè, äîëæåí èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî è åãî äåâóøêà äóìàåò òî÷íî òàê æå. Íå ñòîèò, êîíå÷íî, ñïðàøèâàòü åå, òàê ëè ýòî â äåéñòâèòåëüíîñòè, íî ÿ ñòîïðîöåíòíî ãàðàíòèðóþ, ÷òî, åñëè âû áóäåòå ðîìàíòè÷íûì, îíà ýòî îöåíèò. Åé î÷åíü ïîíðàâÿòñÿ ãëóïûå, ñ âàøåé òî÷êè çðåíèÿ, íè ê ÷åìó íå âåäóùèå è íå âîçáóæäàþùèå ïîöåëóè.

 êàêîé ñèòóàöèè âîçìîæåí ïîöåëóé â ãëàçà?

Ìàêñèìàëüíî ðîìàíòè÷åñêèé, ïîöåëóé â ãëàçà âåëèêîëåïíî ïîäõîäèò äëÿ ñèòóàöèè, êîãäà âàøà äåâóøêà î÷åíü ðàññòðîåíà ÷åì-òî èëè ïëà÷åò. Öåëóÿ åå â ãëàçà, âû êàê áû îñóøàåòå ïîöåëóåì åå ñëåçû. Ïðè ýòîì âû èçáåãíåòå, îáñóæäåíèÿ íåïðèÿòíîé äëÿ íåå òåìû è â òî æå âðåìÿ ïðîÿâèòå ñî÷óâñòâèå.

Êðîìå ýòîãî, ïîöåëóé â ãëàçà ïîäõîäèò òîãäà, êîãäà âû ïðîñòî õîòèòå ðàçíîîáðàçèÿ è íåæíîñòè.

Íå çàáûâàéòå, ÷òî ýòîò ïîöåëóé âûðàæàåò òàêóþ ðîìàíòè÷åñêóþ ëþáîâü, ÷òî íåêîòîðûì îí ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñëèøêîì «ñëàäêèì». Åñëè âû óâèäåëè, ÷òî âàøà ïàðòíåðøà íå îæèäàëà, ÷òî âû ïðîÿâèòå ñòîëüêî íåæíîñòè è ëàñêè, çàêîí÷èòå ïîöåëóé â ãëàçà êàêèì-íèáóäü áîëåå ãðóáûì ïîöåëóåì, âðîäå ïîöåëóÿ-ïîêóñûâàíèÿ.

Êàêèå ïîöåëóè æåíùèíû ñ÷èòàþò íàèáîëåå âîçáóæäàþùèìè?

Ïîöåëóè â øåþ æåíùèíàì íðàâÿòñÿ â 10 ðàç áîëüøå, ÷åì ìóæ÷èíàì. Ïî÷åìó – íåïîíÿòíî, íî ïîöåëóé â øåþ ñâîäèò æåíùèí ñ óìà. Åñëè âû íå öåëóåòå âàøó ïîäðóæêó â øåþ, âû ðèñêóåòå åå ïîòåðÿòü. Ñòàòèñòèêà ãîâîðèò ñàìà çà ñåáÿ: áîëåå 97% æåíùèí âîçáóæäàþòñÿ îò ïîöåëóÿ â øåþ.

Êàê ëó÷øå âñåãî ïîöåëîâàòü äåâóøêó â øåþ?

Îòâåò – â ðåïëèêå îäíîé äåâóøêè: «Êîãäà ïàðåíü îáíèìàåò ìåíÿ ñçàäè, êîãäà ÿ ÷óâñòâóþ åãî äûõàíèå íà øåå, êîãäà îí ïîêóñûâàåò èëè öåëóåò ìåíÿ, êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ïîëó÷àþ ýëåêòðè÷åñêèé ðàçðÿä â òûñÿ÷ó âîëüò!». Èìåííî ýòî è òðåáóåòñÿ îò ïàðíÿ. Óáåðèòå âîëîñû ñ åå øåè, íåæíî ïîêóñûâàéòå èëè öåëóéòå åå â øåþ – è îíà ðàñòàåò â âàøèõ îáúÿòèÿõ!

Êàê åùå ìîæíî öåëîâàòü åå â øåþ?

Íà÷íèòå ñ ïîöåëóÿ â ãóáû, ïîòîì, ïîñëå íåñêîëüêèõ ïîöåëóåâ, ñêîëüçíèòå âíèç è íåæíî ïîöåëóéòå â øåþ. Âåðíèòåñü ê åå ãóáàì. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îïÿòü ïîöåëóéòå åå â øåþ, ïîöåëóéòå åå ïîä ïîäáîðîäêîì, ñáîêó è ñçàäè. Ïîíàáëþäàéòå çà åå ðåàêöèåé – ýòî î÷åíü âàæíî. Åñëè ó íåå ñêó÷àþùèé âèä, ïîïðîáóéòå êàêîé-íèáóäü äðóãîé ïîöåëóé, íî îáû÷íî ïîöåëóé â øåþ îêàçûâàåò íà æåíùèíó ñèëüíîå âîçáóæäàþùåå äåéñòâèå.

Êàê æåíùèíû îòçûâàþòñÿ î ïîöåëóÿõ â øåþ?

 • ß ñòàíîâëþñü äèêîé!
 • Ýòî ñâîäèò ìåíÿ ñ óìà!
 • Êîãäà îí öåëóåò ìåíÿ â øåþ, ó ìåíÿ ïî êîæå íà÷èíàþò áåãàòü ìóðàøêè.
 • Ìíå íðàâèòñÿ ÷óâñòâîâàòü çóáû ó ñåáÿ íà øåå, ëåãêîå ïîêóñûâàíèå, ïîñàñûâàþùèå äâèæåíèÿ – ìíå íðàâèòñÿ âñå!
 • ß ñõîæó ñ óìà, êîãäà îí öåëóåò ìåíÿ â øåþ. Ýòî î÷åíü ñèëüíî ìåíÿ âîçáóæäàåò.
 • Êîãäà ìîé ïàðåíü öåëóåò ìåíÿ â øåþ, ìåíÿ íà÷èíàåò òðÿñòè îò óäîâîëüñòâèÿ. Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò, êîãäà îí öåëóåò ìåíÿ â óõî, íî âñå ðàâíî îò ïîöåëóÿ â øåþ îùóùåíèÿ îñòðåå.

Íðàâÿòñÿ ëè äåâóøêàì ïîöåëóè â óõî?

Î äà! Åñëè ïàðåíü ïðåíåáðåãàåò óøàìè ñâîåé äåâóøêè, îí óïóñêàåò âåëèêîëåïíûé øàíñ âîçáóäèòü åå íàèïðîñòåéøèì ïîöåëóåì. Äåëî â òîì, ÷òî äåâóøêè ëþáÿò ïîöåëóè â óõî â 2 ðàçà áîëüøå, ÷åì ïàðíè. «Êîãäà ÿ ïîïðîñèëà ìîåãî ïàðíÿ ïîöåëîâàòü ìåíÿ â óõî, – ãîâîðèò îäíà äåâóøêà, – îí ïîñìîòðåë íà ìåíÿ òàê, áóäòî ÿ ñóìàñøåäøàÿ. ß ñêàçàëà åìó, ÷òî ýòî äîñòàâëÿåò ìíå áîëüøîå óäîâîëüñòâèå, íî ðàç åìó ñàìîìó ýòî íå íðàâèëîñü, îí ðåøèë, ÷òî è ìíå ýòî íðàâèòüñÿ íå ìîæåò. Õîòÿ íà ñàìîì äåëå ìíå ýòî î÷åíü ïðèÿòíî. Äîëæíà ëè ÿ ñêàçàòü åìó, ÷òî ìåíÿ ýòî î÷åíü ñèëüíî âîçáóæäàåò (à ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê)?». Íó, ïàðíè, ïîíÿëè? Æåíùèíû íå òîëüêî áîëüøå, ÷åì ìóæ÷èíû, ëþáÿò ïîöåëóè â óõî, íî è ðåàãèðóþò íà íèõ ãîðàçäî áûñòðåå è èíòåíñèâíåå.

Êàê ëó÷øå âñåãî ïîöåëîâàòü äåâóøêó â óõî?

Ñíà÷àëà ïîöåëóéòå âíåøíþþ ÷àñòü óõà. Ïîòîì – ìî÷êó. Åñëè õîòèòå, ìîæåòå äàæå íåæíî ïîêóñàòü åå èëè ïîñîñàòü. Çäåñü ñàìîå ãëàâíîå ïîìíèòü, ÷òî, öåëóÿ â óõî, âû âîçäåéñòâóåòå íå òîëüêî íà îñÿçàòåëüíûå, íî è ñëóõîâûå ðàçäðàæèòåëè. Íåñìîòðÿ íà âñå âàøè óñèëèÿ íå ïðîèçâîäèòü íèêàêèõ çâóêîâ, âàì íå óäàñòñÿ èçáåæàòü èõ ïîëíîñòüþ. Íî âû ìîæåòå ïðèãëóøèòü èõ, íåæíûì øåïîòîì ãîâîðÿ åé íà óøêî âñÿêóþ ëþáîâíóþ ÷åïóõó, íàïðèìåð: «Ìèëàÿ ìîÿ, òû íàñòóïèëà ìíå íà íîãó!». Íåò, ÿ ñåðüåçíî, ÷òî áû âû íè ïðîøåïòàëè åé â ýòîò ìîìåíò (äàæå òàêàÿ ôðàçà, êàê: «Äîðîãàÿ, òû îïëàòèëà ñ÷åò çà êâàðòèðó?»), ýòî áóäåò äåéñòâîâàòü íà íåå âîçáóæäàþùå. Âñå ïðîèñõîäèò èç-çà òîãî, ÷òî áëèçêîå ðàñïîëîæåíèå èñòî÷íèêà çâóêà óñèëèâàåò åãî è äîáàâëÿåò ê íåìó ïðèçâóê øåïîòà.

Êðîìå òîãî, íå ïîñëåäíþþ ðîëü ñûãðàþò òåïëî è ìÿãêîñòü âàøèõ ãóá. Íà ýòîé ñòàäèè ïðàêòè÷åñêè íè÷òî íå ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íåïðàâèëüíûì, ðàçâå òîëüêî âû íà÷íåòå ðàçãîâàðèâàòü ñâîèì îáû÷íûì ãîëîñîì – ýòî ïîêàæåòñÿ åé ñëèøêîì ãðîìêèì. Íå ïðîèçâîäèòå íèêàêîãî ãðîìêîãî øóìà, ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü åå áàðàáàííûå ïåðåïîíêè. Çäåñü ïîäîéäóò âçäîõè òèïà «Î-î-î!», èëè «Ì-ì-ì!», èëè ÷òî-íèáóäü â ýòîì ðîäå – åé ïîíðàâèòñÿ âñå, âñÿêèå ïðèÿòíûå áåññìûñëåííûå ôðàçû, êîòîðûå íå îçíà÷àþò íè÷åãî, êðîìå ëþáâè.

×òî òàêîå äðàçíÿùèé ïîöåëóé?

Ïðåæäå âñåãî, óñëîâüòåñü ñ âàøåé äåâóøêîé, ÷òî â òå÷åíèå îäíîé ìèíóòû âî âðåìÿ ïîöåëóÿ îíà íå áóäåò îòâå÷àòü âàì è ïðåäîñòàâèò âàì öåëîâàòü åå. Òåïåðü ïîöåëóéòå åå ñàìûì ÷óâñòâåííûì ïîöåëóåì, êîòîðûì òîëüêî ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü. Îäíàêî ïðàâèëà èãðû çàïðåùàþò âàøåé äåâóøêå îòâåòèòü íà âàø ïîöåëóé, îíà äîëæíà ïëîòíî ñæàòü ãóáû è íå îòêðûâàòü ðòà.

Ïî÷åìó ìû íà÷àëè öåëîâàòüñÿ – äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ çàãàäêîé. Îäíàêî îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðàíüøå ïîöåëóé áûë çíàêîì äîâåðèÿ. Äàâàÿ äðóãîìó ÷åëîâåêó ïîäîéòè ê ñåáå òàê áëèçêî, ëþäè ïîêàçûâàëè, ÷òî îíè íå áîÿòñÿ åãî, ÷òî öåëèêîì åìó äîâåðÿþò.

Ñåãîäíÿ ãîâîðÿò, ÷òî ìû äî ñèõ ïîð íå óòðàòèëè ïðèâû÷êè öåëîâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî íàì íðàâèòñÿ ýòîò ïðîöåññ, ïîòîìó ÷òî îí äîñòàâëÿåò íàì óäîâîëüñòâèå.

Íåâàæíî, êàêîé îòâåò äåéñòâèòåëüíî âåðåí. Ëþäè öåëóþòñÿ óæå ñòîëüêî âåêîâ, ÷òî ïîöåëóé ñòàë íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èõ êóëüòóðû, è â ðàçâèòèè èñêóññòâà ïîöåëóÿ ïðèíèìàëè è ïðèíèìàþò ó÷àñòèå íàðîäû âñåãî ìèðà.

Íà÷àëî ðàçâèòèþ ïîöåëóÿ áûëî ïîëîæåíî ïðèìåðíî â 3000 ã. äî í.ý., êîãäà ëþäè, ïîêëîíÿÿñü áîãàì, ïîñûëàëè èì ïîöåëóè.

 Äðåâíåì Ðèìå â çíàê ïðèâåòñòâèÿ öåëîâàëè íå òîëüêî äðóçåé è ÷ëåíîâ ñåìüè, íî è òîðãîâöåâ è ïðîñòî ïðîõîæèõ.

 òî æå âðåìÿ â Åãèïòå î ïîöåëóÿõ ïðàêòè÷åñêè íèêòî íè÷åãî íå çíàë. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî öàðèöà Êëåîïàòðà, èçâåñòíàÿ ñâîèìè ìíîãî÷èñëåííûìè ëþáîâíûìè ïîáåäàìè, íè ðàçó íå öåëîâàëàñü ñ ìóæ÷èíàìè.

 Ñðåäíèå âåêà â Èòàëèè ìóæ÷èíà, ïîöåëîâàâøèé äåâóøêó íà ëþäÿõ, äîëæåí áûë îáÿçàòåëüíî íà íåé æåíèòüñÿ.

Èíòåðåñíà èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ îáû÷àÿ ñòàâèòü êðåñòèêè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïîöåëóåâ â êîíöå ïèñüìà. Ëþäè Ñðåäíåâåêîâüÿ â ìàññå ñâîåé áûëè íåãðàìîòíû, ïîýòîìó, ïîäïèñûâàÿ äîãîâîð, íàïðèìåð, î êóïëå-ïðîäàæå çåìëè èëè äðóãîãî òîâàðà, îíè ïðîñòî ñòàâèëè êðåñò âìåñòî ñâîåãî èìåíè è öåëîâàëè åãî â çíàê èñêðåííîñòè ñâîèõ íàìåðåíèé.

Âî âðåìÿ áîëüøîãî ïîâåòðèÿ ÷óìû â Ëîíäîíå â 1665 ã. áûë íàëîæåí çàïðåò íà ïîïóëÿðíûé òîãäà â îáùåñòâå ïðèâåòñòâåííûé ïîöåëóé. Áîÿçíü óìåðåòü, çàðàçèâøèñü îò ïîöåëóÿ ñîñåäà èëè äðóãà, ñäåëàëà ïîïóëÿðíûìè òàêèå çíàêè ïðèâåòñòâèÿ, êàê ðåâåðàíñ, ïîêëîí, ïîäíèìàíèå øëÿïû, ìàõàíèå ðóêîé è ò.ï.

 1979 ã. Äýâèä Áîóè èçîáðåë «ëèïîãðàô» – îòïå÷àòîê ãóá ÷åëîâåêà, ÿâëÿþùèéñÿ åãî èíòèìíûì àâòîãðàôîì.  Àìåðèêå äàæå ïðîâîäèëñÿ àóêöèîí ëèïîãðàôîâ èçâåñòíûõ ëþäåé. Âñå âûðó÷åííûå ñðåäñòâà, ñîñòàâèâøèå 16 òûñÿ÷ äîëëàðîâ, ïîøëè â ôîíä çàùèòû äåòåé. Íà ýòîì àóêöèîíå îäèí îòïå÷àòîê ãóá Ìèêà Äæàããåðà áûë ïðîäàí çà 1600 äîëëàðîâ.

Êëàññîâûå ðàçëè÷èÿ â ïîöåëóÿõ!

 Ñðåäíåâåêîâüå âûïîëíåíèå ïðèâåòñòâåííîãî ïîöåëóÿ çàâèñåëî íå òîëüêî îò îòíîøåíèé, ñóùåñòâîâàâøèõ ìåæäó ëþäüìè, íî è îò êëàññîâîé ïðèíàäëåæíîñòè. ×åì íèæå ñòàòóñ ÷åëîâåêà, òåì äàëüøå îò ëèöà îí çàïå÷àòëåâàë ïîöåëóé. Ðàâíûõ öåëîâàëè â ãóáû, ëþäåé ÷óòü âûøå ðàíãîì – â ðóêó, ëþäåé åùå áîëåå âûñîêîãî ñîñëîâèÿ – â êîëåíî, à òåì, äëÿ êîãî òû âñåãî ëèøü ïðàõ (â ïåðâóþ î÷åðåäü äóõîâåíñòâî), íóæíî áûëî öåëîâàòü íîãè èëè äàæå çåìëþ ó èõ íîã. Âîò îòêóäà ðîäèëàñü ñòðî÷êà: «ß ãîòîâ öåëîâàòü ïåñîê, ïî êîòîðîìó òû õîäèëà».

Ïîöåëóé, ãîâîðÿùèé: «Óäà÷è è ñ÷àñòüÿ»!

Ñâàäüáà íèêîãäà íå áûâàåò áåç ïîöåëóÿ. Íà ñàìîì äåëå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî, åñëè íåâåñòà íå ïëà÷åò, êîãäà æåíèõ ïåðâûé ðàç öåëóåò åå âî âðåìÿ âåí÷àíèÿ, èõ áðàê áóäåò íåñ÷àñòíûì.

Ïîöåëóé – ïîæåëàíèå ñ÷àñòüÿ è óäà÷è ðîäèëñÿ âî âðåìÿ äðóãîãî, åæåãîäíîãî ïðàçäíèêà – Ðîæäåñòâà. Òðàäèöèÿ öåëîâàòüñÿ ïîä îìåëîé âîñõîäèò ê îáðÿäàì äðóèäîâ, êîòîðûå âåðèëè, ÷òî ýòî ðàñòåíèå îáëàäàåò ìàãè÷åñêîé ñèëîé. À íåêîòîðûå âîò ñ÷èòàþò, ÷òî öåëîâàíèå ëîòåðåéíûõ áèëåòîâ òîæå ìîæåò ïðèíåñòè óäà÷ó. Êîíêðåòíî ìíå ýòî íèêîãäà íå ïîìîãàëî.

Òâîè ãóáû â ñîòíè ðàç ÷óâñòâèòåëüíåå, ÷åì êîí÷èêè ïàëüöåâ.

Íàñòîÿùèé ïîöåëóé ìîæåò óâåëè÷èòü òâîé ïóëüñ ñ 72 äî áîëåå 100 óäàðîâ â ìèíóòó.

Îäèí ïîöåëóé ñæèãàåò ïðèìåðíî 3 êàëîðèè.

Ïîñëåäíèå ìåäèöèíñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíûé ñòðàñòíûé ïîöåëóé íàñòîëüêî ïîâûøàåò ïóëüñ è óðîâåíü ãîðìîíîâ â êðîâè ÷åëîâåêà, ÷òî ìîæåò óêîðîòèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî æèçíè ïî÷òè íà 1 ìèíóòó.

50 õ ãã. XX â. ó ÷ åíûå Áàëòèìîðà óñòàíîâèëè, ÷ OI Ai âðåìÿ ïîöåëóÿ IO îäíîãî ÷ åëîâåêà äðóãîìó ïåðåäàåòñÿ 278 ðàçëè ÷ íûõ êóëüòóð áàêòåðèé, 95% êîòîðûõ IA ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòè.

Ìóæ÷èíû, êîòîðûå èìåþò ïðèâû÷êó óòðîì ïåðåä óõîäîì íà ðàáîòó öåëîâàòü ñâîèõ æåí, æèâóò íà 5 ëåò áîëüøå îñòàëüíûõ.

Çà âðåìÿ ñâîåãî ïàëîìíè÷åñòâà â Ëàçó áëàãî÷åñòèâûé áóääèñò öåëóåò çåìëþ áîëåå 30 òûñÿ÷ ðàç.

Êàæäîå ïîñëåäóþùåå ïîêîëåíèå íà÷èíàåò öåëîâàòüñÿ «ïî-íàñòîÿùåìó» ðàíüøå, ÷åì ïðåäûäóùåå.

70% ìîëîäûõ ëþäåé îò 16 äî 24 ëåò öåëóþòñÿ âïåðâûå äî òîãî, êàê èì èñïîëíèòñÿ 15, â òî âðåìÿ êàê èç èõ ðîäèòåëåé òàêîé îïûò èìåëè âñåãî 46%.

Êàæäûé äåñÿòûé þíîøà íà÷èíàåò öåëîâàòüñÿ «ïî-íàñòîÿùåìó», åùå íå äîñòèãíóâ 10-ëåòíåãî âîçðàñòà.

Êîðîòêèå ïîäáîðîäêè óáèâàþò æåëàíèå öåëîâàòüñÿ ïðèìåðíî ó òðåòè æåíùèí. Åùå õóæå íà 57% æåíùèí äåéñòâóåò çàïàõ òåëà, à íà 77% – íåñâåæåå äûõàíèå.

Áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ áðèòàíöåâ óòâåðæäàåò, ÷òî ñàìûé ãîðÿ÷èé ïîöåëóé íà ýêðàíå – ýòî ïîöåëóé Ðè÷àðäà Ãèðà è Äåáðû Âèíãåð â ôèëüìå «Ñîëäàò è äæåíòëüìåí».

×åòâåðòü îïðîøåííûõ äåâóøåê â âîçðàñòå 15 – 24 ëåò ïðèçíàëèñü, ÷òî ðàäè îäíîãî-åäèíñòâåííîãî ïîöåëóÿ ñâîåãî êóìèðà îíè ñ ðàäîñòüþ ïîñåëèëèñü áû ïî ñîñåäñòâó ñ åãî ìàòåðüþ èëè ñîãëàñèëèñü áû öåëûé ãîä ãëàäèòü åãî ðóáàøêè.

Ìíîãèå æåíùèíû îáðàùàþò áîëüøå âíèìàíèÿ íà ìóæ÷èí â ôîðìå.

 ïîöåëóÿõ æåíùèíû îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ìóæ÷èíàì ñëåäóþùèõ ïðîôåññèé:

 ñðåäíåì æåíùèíà öåëóåò ïðèìåðíî 79 ìóæ÷èí, ïðåæäå ÷åì âñòóïèò â áðàê.

Èíôåêöèîííûé ìîíîíóêëåîç åùå íàçûâàåòñÿ áîëåçíüþ öåëóþùèõñÿ. Îí ïîëó÷èë ýòî íàçâàíèå ïîòîìó, ÷òî ïåðåäàåòñÿ ïðè ïîöåëóå.

Èç âñåõ æèâîòíûõ ïîöåëóé øèìïàíçå íàèáîëåå ïîõîæ íà ÷åëîâå÷åñêèé. Äðóãèå æèâîòíûå – ëîøàäè, ñîáàêè — òîæå öåëóþòñÿ, íî íå òàê ïîõîæå.

Èçâåñòíûå öåëîâàëüùèêè âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ:

 • Daxili Revizyon - Şərq şöhrəti 20. XX â.,
 • Biblioqrafiya - Şöbələr, Bölmələr - XVII â.,
 • Èóäà – ÷åëîâåê, ïðåäàâøèé Èèñóñà ïîñëå òîãî, êàê ïîöåëîâàë åãî,
 • Äæåéìñ Áîíä – ãåðîé-ëþáîâíèê,
 • Äðàêóëà – êðîâîñîñóùèé âàìïèð,
 • Ìåðèëèí Ìîíðî – ãîëëèâóäñêàÿ êèíîäèâà.

Íåêèé àìåðèêàíåö À. Å. Âîëüôðàì èç Ìèííåñîòû çà 8 ÷àñîâ ïîöåëîâàë 8001 ÷åëîâåêà 15 ñåíòÿáðÿ 1990 ã. âî âðåìÿ ôåñòèâàëÿ, ïðîõîäèâøåãî â åãî øòàòå. Òàêèì îáðàçîì, îí óõèòðÿëñÿ öåëîâàòü íîâîãî ÷åëîâåêà ÷åðåç êàæäûå 3,6 ñåêóíäû.

Ïåðâûé ïîöåëóé íà ýêðàíå: 1896 ã. — åãî çàïå÷àòëåëè Ìýé Èðâèí è Äæîí Ñ. Ðàéå â 30-ñåêóíäíîì ðîëèêå Òîìàñà Ýäèñîíà ïîä íàçâàíèåì «Ïîöåëóé».

Ñàìûé íàñûùåííûé ïîöåëóÿìè ôèëüì: «Äîí Æóàí» (1926 ã., êîìïàíèÿ «Óîðíåð Áðàçåðñ»).  íåì íàñ÷èòàëè 191 ïîöåëóé.

Ñàìûé äîëãèé ïîöåëóé â èñòîðèè Eeii: Ðåäæèñ Ooie è Äæåéí Âàéìåí öåëîâàëèñü íà ïðîòÿæåíèè 185 ñåêóíä â ôèëüìå «Siz Army Now etdiyiniz» (. «OU Nae ÷ bir àðìèè â», 1940 ã) ÷ OI çàíèìàåò 4% âñåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè filim.

Öpüşlər və niyə mümkün qədər tez öpmək lazımdır?

Dodaqlarınızın toxunması, ürək daha sürətli döyülməyə başlayır, başınızdakı bütün fikirlər ortadan qalxır, ətrafdakıların fərqində deyil, sevgi və sevincin xoşbəxt lütfünə batırırsınız. Tanıdık?

Bəli, öpüşlər əslində bir şeylə müqayisə etmək çətin olan hisslərə səbəb ola bilər, əlbəttə ki, biz səmimi duyğu və duyğularla dolu real öpüşlərdən danışırıq. Ən maraqlı şey isə hər bir insanın bu cür hissləri yaşamağa qadirdir, onları "xüsusi" hazırlamağa ehtiyac yoxdur, əgər "yarım" taparsan, hər şey özü ilə davam edəcək.

Əgər düşünürsənsə və belə bir ənənənin harada öpünürsə, "öpmək" sözü ilə nə deməkdir və hansı öpüşlər var? Və ən maraqlı olanı, ən çoxu, bu intim işdə ən təcrübəli olanlar, oxucuların sualların cavablarının yarısını verə bilməyəcəklər.

Bu məsələ ilə bağlı daha çox məlumat əldə etmək bizi maraqlandı. Çünki öpüşlər insan həyatının vacib və ayrılmaz bir hissəsidir. Bu cür maraqlı bir mövzuya toxunaraq, tərəfdaşınızın qarşısında erudisiyanı göstərmək çox maraqlı olacaq. Bəli, bunu anlaya bilək.

Öpüşünü kimin icad etdiyini anlamaq üçün nə qədər çətin olursa olsun, onlar çox güman ki, etibarlı bir cavab tapa bilməyəcəklər. Öpüş bir telefon və ya digər bir cihaz kimi icad edilmədi, sənədlər və qədim məktublar insanlıq tarixində ilk öpücük kimi xarakterizə edilə biləcək anı tutmurlar.

Və bu təəccüblü deyil, öpücüyün öpücük deyildiyi və ilk əvvəl kimə niyə öpücük deyildi. Belə bir hərəkətin ortaya çıxmasına səbəb olan şeyləri tapmaq maraqlı idi, çünki bir insanın dodağına bir qadının dodaqlarına toxunmasına səbəb ola biləcəyi bir növ təzyiq olmalıdır.

Və çox qəribədir ki, bir çox fərziyyə var və onların arasında ən estetikdən uzaqdır, məsələn, bir çox qabaqcadan deyirlər ki, qədim dövrlərdə insan dərisi bir qayda olaraq, . Doğrudur, çox romantik deyil?

Lakin sürümler var və bunlardan daha çox romantik olduğu təqdirdə, birinə görə, insanlar dodaqların təmasları zamanı ötürülən nəfəslə birlikdə ruhun və insan gücünün bir hissəsini tərəfdaşa köçürdülər. Buna görə də, öpüşmələrin mübadiləsi - bir növ toy sevgilisi olduğuna inanıldı. Artıq daha xoş, bu deyil?

Öpüş əsnasında, feromonlar dərinin və bir bilinçaltı səviyyədə məlumatları orqanları və ruhları bir araya gətirən bir ortağa çatdırdığı bir insanın dodağının səthindən fərqlənməyə başlayır.

Bəli, bir çox nəzəriyyələr var, ehtimal ki, bunların hansı həqiqət olduğunu heç vaxt bilməyəcəyik, buna görə ən romantik və cazibədar yerlərdən ayrılmaq yaxşıdır.

Öpücük nədir?

Bir öpücük, bir-birinə olan sevgi, həssaslıq və güvən duyğularını işarə dilində ifadə edə bilən iki yarım sözləri olmadan bir əlaqə növüdür.

Bu şəxsin sizin üçün uyğun olub-olmadığını anlamaq üçün bir öpücük içərisindədir. İlk cəhddən sonra dərhal bu öpücünün sizin üçün son olacağını dərhal başa düşə bilərsiniz.

Bir çox səbəb ola bilər, çünki bir real öpücük, bir insanın özünü necə təqib etdiyini və gigiyena qaydalarına əməl etməsi haqqında çox şey söyləyə bilər və bu xüsusilə ilk əlaqələr üçün vacibdir!

Bir çoxları öpüşün keyfiyyətini və peşəkarlığını qiymətləndirə biləcək bəzi meyarlar və normalar olduğuna inanırlar, amma bu, bütün bəlalardır.

Hər bir şəxs bir fərddir, birinin əxlaqsız və qəbuledilməz olduğu üçün icazə verilmiş öz normalarına malikdir, digərinin isə normaldır və hətta zəruri olmasıdır. Bəziləri üçün ilk öpücük incə və minimal olmalıdır, bəziləri isə ehtiraslı küfrlər və dərin Fransız öpüşləri ilə başlayır.

Beləliklə, bu vəziyyətdə utancaqlıq etməməlisiniz, normalar və meyarlar, hərəkət və təcrübə axtarmaq, elm adamları artıq tapdıqları kimi, öpmək - bu da faydalıdır.

Faydalı öpücük nədir?

Bəli, doğru eşitmişdiniz və xətləri qarışdırmırsınız, öpüşlər həqiqətən faydalana bilirlər. Məsələn, öpüşlər stres ilə mübarizədə əla köməkçilərdir, bütün prosesdə stress hormonları öldürülür və endorfinlər onları əvəz edir - sevinc və xoşbəxtlik hormonları.

Öpmək istəyənlər çox vaxt müsbət və xoşbəxt insanlardır. Və hələ, məsələn, bilirdiniz ki, Fransız öpücük təxminən 26 kalori yandırır! Və bu, heç də qəribə deyil, çünki prosesdə 28-35 fasiyal əzələlərin hərəkəti müəyyənləşdirilir ki, bu da qırışlardan yaxşı qorunma olan bir cimnastik növüdür. İnanma? Və cəhd.

Uzun və ehtiraslı öpüşlər - bu soyuqdəymələrin və viral xəstəliklərin əla qarşısının alınmasıdır, bununla yanaşı, öpücük effektiv bir ağrı kəsici ola bilər.

Belə bir baş ağrısı və ya mədə varsa öpüş, ağrı getməsə, hər halda, bir müddət daha da unutursunuz, daha həyəcanlı bir prosesə yönəldirsiniz.

Bundan əlavə, bir öpücük, ehtimal etdiyiniz kimi, damarların qan vasitəsilə aktiv hərəkətinə kömək edən ürək daralma tezliyini artırır və bu, öz növbəsində, vücudumuzun ən uzaq hüceyrələrində daha çox oksigen axınına kömək edir.

Nə növ öpüşürlər

Kissing bir elm deyil, lakin bunları bilmək üçün çox şey var. Teoridən praktikaya keçməzdən əvvəl, öpüşün nə olduğunu və hansı hallarda müvafiq olacağı barədə mümkün qədər çox şey öyrənməlisiniz. Hər şeyi bilmək və onları necə etmək olduqca çətindir, çünki bir neçə sadə həqiqəti öyrənmək vacibdir.

Birincisi, bütün öpüşlər fərqlidir, amma eyni əsas var - ortağın cəsədinə toxunma arzusu. Sadəcə eyni olmayıb, buna görə hər birində müəyyən bir duyğu vermək vacibdir: həssaslıq, sevgi, ehtiras və daha çox. Həmçinin, həmişə olduğunuz vəziyyətə baxmalıyıq.

Sevginizi göstərmək arzusu dövlət müəssisəsində uyğunsuz ola bilər, ya da ortağınız niyyətinizi düzgün başa düşməyəcəkdir. Bu həqiqəti başa düşsəniz, öpüşün nə olduğunu müəyyənləşdirin və bu məlumatı çətinliklə istifadə edə bilərsiniz.

İkincisi, bütün şairlər və yazıçıların ruhun bu püskürməsi haqqında nə yazırlarsa, öpüşün ətraflı təsnifatı və təsviri II Art kimi tərtib olundu. BC qədim Hindistanda Kama Sutra. Kama Sutra bir ortağa sıx zövq vermək üçün əsas bilikləri ehtiva edir. Bu bilik nə cür bir forvard mövcud olduğunu başa düşür.

Neçə növ öpücük var?

Kama Sutra-da əsas siyahı 50 növdən ibarətdir, lakin hər bir şəxs daha çox variantları ilə genişləndirə bilər. Bütün bunlar fantaziyadan asılıdır. Kama Sutraya görə öpüşmə növləri haqqında danışırıqsa, bunların hamısı aşağıdakı qruplara bölünə bilər:

 • dil olmadan öpmək. Bu bir dostluq və ya övgüyün bir növüdür, bir insanın yalnız sempatisini ifadə etmək istədiyi zaman. Həmçinin bu öpüş, əgər tərəfdaşlar bir-birilərini az bilirlərsə,
 • dil ilə öpmək. Bu seçim tərəfdaşlar arasında əsl yaxınlıq üçün ilk addımdır. O, böyük bir emosional yük daşıyır, belə ki, öpücünün sürətini və intensivliyini düzgün şəkildə ifadə etmək vacibdir,
 • dodaqsız öpmək. Burun, kirpik, əllər və daha çox köməyi ilə duyğularını ifadə etmək üçün olduqca maraqlı və orijinal bir yol. Belə bir öpücük dil variantından daha həssas və emosional ola bilər, amma nadir hallarda tətbiq olunur. Bu yaxınlıq bir-birinə aşiq olan və ya səmimi həyat təcrübəsi olan insanlar arasında görünür.

Bu öpüşlərin əksəriyyətini təhsil videolarına, foto çərçivələrinə və hətta şəkillərə görə görə bilərsiniz. Gördüyünüz şeyləri sevdiyiniz halda, onun həyata keçirilməsi üsulunu öyrənməyə başlamalıyıq.

Kisses və onların texnika

Kisses və onların texnika - bu dəyərləri qarışdırmayın. Öpüş bir prosesdir və bir texnika onu yerinə yetirmək üçün bir üsuldur. Əlaqələrin hər mərhələsi, duyğuları xüsusi bir texnikaya uyğun gəlir. Bu, tərəfdaşın hərəkəti düzgün şəkildə şərh edə bilməsi üçün başa düşülməlidir. Bu həqiqəti nəzərə alaraq bir neçə müxtəlif öpüşmə üsulunu qeyd etmək lazımdır:

 • ilk öpücük texnikası. Onun adı özü üçün danışır, buna görə yumşaq və təbii şəkildə həyata keçirilməlidir. Əvvəlcə əlinizlə ortağın üzünə və ya boyuna yüngülcə toxunmaq lazımdır, onda saçdan keçmək asandır. Sonra burunlarla toqquşmamaq üçün yan tərəfə yüngülləşdirilməlidir. Öpüş dilləri ilə, dilsiz,
 • lanet olsun Bu texnika hava və ya maye qazanmaq istədiyiniz zaman oxşardır. Öldürməmək çox vacibdir, belə ki, öpücük uzun olmamalı,
 • texnika qızlar üçün xüsusi öpüş, daha çox uşaq oyunu kimi. Bu bir rəqibin canını qıcıqlandırmaq və ya bu adamın məşğul olduğunu göstərmək cəhdi. Qızın dodaqlarını parlaq bir şəkildə düzəltməli və oğlanın boynuna və ya sinə bir nişan qoyması lazımdır. Pomada izini asanlaşdıra bilməyəcək və o, yalnız bir neçə saat içində fərq edə bilər,
 • erotik darıxmaların texnikası. Bu, tərəfdaşın dodağını deyil, boyun, qulaq, yanaqları və bütün yuxarı bədəni əhatə edir. Şərikin bütün erogen zonaları dil ilə qarışdırılmalıdır, onlar da bitki və sucked bilər. Videoda bu cür öpüşlər və onların üsulları çox vaxt görülə bilər.

Bu əsas üsullar hər kəs üçün faydalı olacaq, baxmayaraq ki, onların sayı əhəmiyyətli ölçüdə öpüşməyə müəyyən bir məna verərək genişləndirilə bilər.

Kisses və onların mənası

Öpüşün nə olduğunu və nə demək istədiyini başa düşmək çox vacibdir. Müəyyən səviyyədə bacarıq əldə etdiyiniz və həqiqi üsullardan istifadə etsəniz belə, ortağınızın əlaqənin gələcək perspektivi barədə yanlış məlumatlandırmamaq vacibdir.

Bir öpücük sevgi, bir az sempati, səmimi ehtiras və daha çox ifadə edə bilər. Bir şəxslə əlaqələrin pozulmaması üçün bu amil nəzərə alınmalıdır.

Doğru öpücük nədir

Yeni əlaqələr ilk öpücünün hər ikisi üçün də əhəmiyyətli olacağına gətirib çıxarır. Fərqli vəziyyətlər tərəfdaşlardan fərqli tədbirlər tələb edildiyi üçün "sağ" öpücük anlayışı yoxdur. İlk öpücük ya ehtiraslı, ya da yanaq və ya əllərarası bir toxunuş ola bilər.

Tez-tez öpüşmək erotik düşüncələrə səbəb olur və dərhal cinsi əlaqəyə girir. Hər halda, səninlə tanınan 50 növ öpücükün hər hansı birinin ortaqlarının dansızlara qarşı reaksiyasını anlamağa çalışarsanız doğru olacaq.

Dilsiz dodaqlar üzərində öpüşlərin növlərini diqqətlə araşdırın. Bunu etmək üçün şəbəkədən video və fotoşəkil istifadə edə bilərsiniz. Cəmi 20 növ var. Bütün bunları emosional, qərəzsiz, platonik və sair adlandırmaq olar. Ən məşhuru yanaq, boyun və hətta gözlər üzərində öpüş demək olar. İlk ikisi daha yaxın olma arzusuna işarə edir və sonuncu tam etimad haqqında danışacaq.

Dilləri olan öpücük növləri

Bir dil olmadan öpüşürlər artıq sizin üçün məlum olsa, daha çətin vəzifələrə keçmək vaxtıdır. Dil ilə öpüşün ən məşhur növü Fransız dilidir. Bu cür digər intim darıxmaların əsasları hesab olunur. Tətbiqi ilə bağlı ətraflı tövsiyələr aşağıda verilmişdir.

Dil və onların texnika ilə müxtəlif növ öpüşlər barədə danışarkən, ən çox diqqət yetirmək lazımdır:

 • hətta öpmək, oğlan dodaqlarını samanla çəkir və dilini qızın ağzına inancla qoyur. Heç bir zərurət olmadan, tərəfdaşın dilinə asanlıqla toxunmaq vacibdir,
 • Inato və ya ağız mübarizə, öpüşmənin iki qarşı tərəfidir. Birincisi hamar və romantik olacaq (hətta daha yavaş), ikincisi ehtiraslı olacaq. Sonuncu vəziyyətdə tərəfdaşlar bir-birinin dodağını yandırırlar,
 • Qızın dilinin adamın yanağının arxasına kəskin keçdiyi zaman "öpərək" öpmək və sonra olduğu kimi xəyanətlə dəlillərini dodaqlar.

Hələ də bir çox digər variantları deyə bilərsiniz, ancaq toyda və ya dostluq oyununda olanların tipi ilə ürkütücü öpüşləri unutma. Düğündə izah edilən üsulları istifadə etməməlisiniz, komik öpücüklər yumşaq və çox fərqli ola bilər. Əks halda, tərəfdaş xoşagəlməz ola bilər.

Fransız öpücükləri haqqında bilmək lazımdır

Fransız öpücük dünyanın ən həssas öpüşlərindən biridir. Düzgün bir Fransız öpücükünü yerinə yetirmək və onun mənasını anlamaq üçün, ortağınıza narahatlıq vermək və yavaş-yavaş çatdırmaqdan qorxmamaq vacibdir, amma şübhəsiz ki, aşağıdakı təkliflərə əməl edin:

 • Dilinizə yüngülcə tərəfinizin dodağına toxun. Əgər o cavab verərsə, dilini bir az ağzına itələsin. Cavabını hiss etmirsinizsə, onda daha yaxşı zamanlara qədər Fransız öpücüğünü təxirə salın,
 • tərəfdaş davamlılığa qarşı deyilsə, yumşaqlıqla ancaq bu barədə dilinizi sürüşdürün. Bu hərəkət bir neçə dəfə təkrarlanmalı, vaxt keçdikcə bir ritmik rəqs kimi,
 • Növbəti addım ortağın səsini və ağızın digər hissələrini dilləndirmək üçün ola bilər. Bu, diqqətlə və güclü bir təzyiq olmadan edilməlidir. Daha sonra emiş dodaqlarına gedə bilərsiniz.

Fransız öpüşünün dəyəri nə olacaq, yalnız ortaqları seçin. Bu, həm platonik bir əlaqənin başlanğıcı, həm də cinsiyyətə ilk addım ola bilər. Əgər tərəfdaş yaxınlıq təklifində dərhal danışa bilməyincə, bir öpücük sizin üçün bunu edə bilər. Dəzgahların sürətini gücləndirmək üçün kifayətdir. Şərik onlara cavab verərsə, o qədər də asan olmayacaq, əks halda yalnız ardıcıllığınızı möhkəmləndirin və incə darıxdırın.

Əlbəttə ki, adi tövsiyələrə görə, tərəfdaşınızın sevdiyini sevirsiniz. Hər hansı bir vəziyyətdəki əsas şey, cütlüklərin arzularını anlamaq və praktikada əldə olunan məlumatları tətbiq etməkdir. Bu vəziyyətdə müvəffəqiyyətə əminik.

Niyə öpücük lazımdır?

İşdə Kisses haqqında 50 faktlarhələ bilmirsiniz ki,

 1. Filematologiya öpücük elmidir.
 2. Filemania - öpüşlərlə bir sapma.
 3. Pilematofobi - öpüşmək qorxusu.
 4. Bir öpücükdən oyananlar günə daha müsbət bir münasibətlə başlayır.
 5. Hər səhər öz ortağını öpən insanlar işdən daha az yorulurlar, işləmək yolunda qəza qurmağa və beş il daha uzun yaşayırlar.
 6. 1 dəqiqə davam edən öpücük 109 kilojoule (26 kalori) xərcləyir.
 7. Yetkinlərin öpüşməsi orta hesabla 4,5 saniyə davam edir.
 8. Öpüşmə və tapança atəş edərkən, eyni hormonlar bədəndə istehsal edilir.
 9. Tutqun bir öpücük zamanı üzün bütün əzələləri iştirak edir.
 10. Bəzi elm adamları, öpüşmənin cildin vəziyyətini və qan dövranını yaxşılaşdırdığını, qan təzyiqi azaldığını, stresin aradan qaldırılmasını, baş ağrısını asanlaşdırdığını və daha kiçik hisslər verməyinə inanır.
 11. Bəzi elm adamları beynimizdə qaranlıqda sevilən birinin dodağını tapmaqda kömək edən xüsusi nöronlar olduğunu irəli sürmüşdür.
 12. İlk dəfə 14 yaşda öpdü, insanların 50% -i.
 13. Yerin ortalama sakini həyatının ömrünün 336 saatını keçirir.
 14. Bəzi elm adamları, körpəlikdə daha çox öpüşən uşaqlar, adətən, yaradıcı qabiliyyət və tənqidi düşüncə ilə daha ağıllı insanlar olmaq üçün böyüyürlər.
 15. Tutqun bir öpücük zamanı insanlar öz aralarında 5 milyonluq bakteriya mübadiləsi aparırlar.
 16. Bir öpücük zamanı mono-nukleoza (bezlərin iltihabı) və herpes ilə yoluxa bilərsiniz.
 17. Öpüşmə zamanı çürüklərin inkişafına mane olmaq üçün daha çox tüpürcək istehsal olunur. Tükürcək dişləri zərərli bakteriyalardan təmizləyir.
 18. Öpüşərkən əlləri sarsıdan zaman ümumi bir soyuqluğu tutma şansı daha yüksəkdir.
 19. Milad üçün öküz filialı altında Öpüşmək İngilis şəraitinin əksinə, öpüyündən imtina etsəniz heç bir qorxunc olmaz.
 20. Əgər gəlin nikah dövründə kürəkəni öpəndən sonra gəlin ağlamasa, bu nikahın bədbəxt olacağını bildirmir.
 21. Kaşıntılı burun varsa, bu bir axmaq öpmək demək deyil.
 22. Qədim Roma şəhərində bir öpücük nikah formalaşması müqaviləsi sayılırdı.
 23. Roma imperatorları özlərini hörmət əlaməti verən şəxsin mövqeyinə görə öpürdülər. Mühüm insanlar imperatoru dodaqlar üzərindən öpmək hüququna malik idi, daha az əhəmiyyətli olanlar - imperatorun əlini öpdülər, ən əsası isə bir ayaq idi.
 24. Avropada öpüş VI əsrdə sevgi cəlbinin bir əlamətinə çevrilmişdir.
 25. Öpüşmə əvəzinə qədim Misirlilər, bugünkü Eskimos kimi, burunlarını ovladılar.
 26. Çin öpüşən Avropalıları gördükdən sonra öpməyə başladı.
 27. Əfsanəyə görə, İrlandiyanın Mork əyalətində yerləşən Blarney Kalesindeki Blarney daşını öpən bir kişi, fəlsəfə və inandırıcılıq hədiyyə qazanacaq.
 28. Ökseotu altında öpüşmə ənənəsi öküzənin altında öküzün öldürülməsi ilə bağlıdır.
 29. Çempionlar bonobos stressi aradan qaldırmaq üçün öpür.
 30. Bir yunus hər hansı bir insana sevərsə, öpür.
 31. Köpek sahiblərinin 63% -i müntəzəm olaraq ev heyvanlarını öpərlər.
 32. Французским называется поцелуй, при котором целующиеся дотрагиваются друг до друга своими языками. Но его изобрели не французы.
 33. Мужчины, целующие своих жён по утрам перед уходом на работу, зарабатывают больше тех, кто этого не делает.
 34. В книге «Ананга-Ранга» (подобие «Камасутры») написано, что тем, кто ссорится, нужно поцеловаться, чтобы они забыли о своей ссоре.
 35. "Kiss basketbol" bir cüt öpücük kəsilmədən mümkün qədər səbətə qədər top toplamaq lazımdır bir basketbol növüdür. Nə qazandığını necə qərar verəcəyini təəccüb edirəm?
 36. Hershey's Kisses (Hershey's Kiss) 1907-ci ildən etibarən istehsal edilmişdir. Fabrikdə işləyən işçilər, onları istehsal edən maşın bir konveyer kəmərini öpdülər.
 37. Kanadalı porcupines dodaqlar üzərində bir-birini öpər.
 38. Orta əsr İtaliyasında bir insanın bir ictimai yerdə bir qadını qucaqlayan və öpən görsəydi, o, evlənməyə məcbur edilə bilərdi.
 39. Ekranda ilk dəfə 1896 Kiss filmində bir öpücük göstərildi.
 40. Klassik səssiz film "Don Juan" (1926) ekranda göstərilən öpücük sayında rekord sahibdir. Məşhur aktyor John Barrymore baş rolda oynadı.
 41. Eskimos, Polinezilər və Malayziya öpücükləri yerinə burunlarını yumurlar.
 42. Qədim Romalılar bir-birlərini gözlər və dodaqlar arasında salamlayaraq bir-birini öpdülər.
 43. Rusiyadan əvvəlki dövrdə, padşahın öpüşü ictimaiyyətin ən yüksək forması sayılırdı.
 44. Viktorian dövründə kişilər qadının etiketi qadınların əlini öpərlər.
 45. Avropada standart təbrik forması həm yanaqlar üzərində öpüşür. İki dəfə, dörd, altı və təkrarlana bilərsiniz.
 46. Bəzi Afrika tayfalarının nümayəndələri liderlərinə hörmət bəsləyirlər, yerdəki izlərini öpürlər.
 47. Ən uzun sualtı öpücük 2 dəqiqə və 18 saniyə davam etdi. Bu, 2 aprel 1980-ci ildə Tokyoda qeydə alınıb.
 48. ABŞ-ın İndiana ştatında qanunla qadağan bir adamın "bədbəxt adamları öpmək" qadağandır.
 49. ABŞ-ın Hartford şəhərində, Connecticut, bir adam bazar günü bazar günü həyat yoldaşı öpərsə qanunsuz sayılır.
 50. Amerika şəhər Cedar Rapids, Iowa, bir qərib öpmək cinayətdir.

Southampton, Birləşmiş Krallıqdan Shauna McInerney

Öpüşmədən alerji varmı?

Göründüyü kimi, öpüşlər, həqiqətən, ərzaq allergiyasına səbəb ola bilər. Ən azından belə nəticələr Dr. Rosemary Hallet 3 başçılıq etdiyi tədqiqatçılar tərəfindən əldə edildi. Onlar fındıq və ya toxumlara allergik olan 379 xəstənin tarixini öyrənmişlər, onlardan 20-i başqa bir insanı öpdükdən sonra inkişaf etmiş allergiyanın olduğunu söyləmişlər.

Bəlkə o adam allergik reaksiyaya səbəb olan bir şey yedim. Tədqiqatçılar bildirirlər ki, əksər hallarda orta səviyyədədir və yalnız əlaqəli sahənin qaşınması və şişi ilə ifadə edilir. Ancaq dörd vəziyyətdə xəstələr nəfəs almaqda çətinlik çəkdilər. Ən pis vəziyyət üç yaşındakı bir uşaqda, nanə çorbasını sındıran bir ananın yanından öpdü. Oğlan şiddətli bir allergik reaksiyaya sahib idi ki, təcili olaraq xəstəxanaya göndərilməlidir.

Hallett və onun həmkarları yazırlar: "Çoxları ehtimal ki öpüşmədən alerjik reaksiyanın baş verə biləcəyindən şübhələnmirlər. Görülən reaksiyaların üçdə biri yığıncaqlarda meydana gəldiyi üçün allergenlərlə əlaqəli məlumatlar ilk növbədə yeniyetmələrə və gənclərə çatdırılmalıdır ".

Somerset, Nyu-Cersi, ABŞ-dan Alison Klein

Uzun ömür boyu öpmək istəyirsiniz?

Kisses həqiqətən həyat uzatmaq qadirdir. Araşdırmalar göstərir ki, həyat ömrü stresin olmaması, aşağı xolesterol və yaxın əlaqələrdən yüksək dərəcədə məmnunluqdan asılıdır. Və bütün bu üç amil öpüşmələrə nisbətdədir!

Dr Corey Floyd rəhbərliyi altında həyata keçirilən bir araşdırmada 52 adult subyekti iki qrupa ayrıldı. Bir qrupa "ortaqları ilə romantik öpüşlərin tezliyini artırmaq" tapşırığı verildi, digər qrup isə əvvəlki kimi öpüşməyə davam etmək istəndi.
6 həftə sonra tədqiqatçılar "təcrübə qrupu stress algısı, əlaqələrdən məmnunluq və ümumi serum xolesterolunda azalma göstərdi"

Səsli cinsi cəlbedicilikdə səs çox vacibdir. İnsanlar fiziki sağlam bədənlərə cəlb edildikləri kimi, sağlam səslər də çəkirlər. İnsanlar, bir qayda olaraq, özləri üçün uyğun tərəflər tapmaq istəyirlər. Bu, həm öz növbəsində, həm də növümüzün təkamülçü inkişafı üçündir.

Pin
Send
Share
Send
Send

lehighvalleylittleones-com